Produkt dodany do koszyka

Learning Club
Learning Club
Learning Club
Learning Club
Learning Club
Learning Club
Learning Club
Learning Club

Learning Club

Words easily confused

W języku angielskim jest sporo wyrazów, które choć pod różnymi względami są do siebie podobne, znaczą coś innego albo używa się ich w innych kontekstach. Co miesiąc w Learning Club prezentujemy nową porcję takich słów i pokazujemy, jak nie dać się złapać w pułapkę. 

Words easily confused: November 2021

 

DO – MAKE

 

Zarówno czasownik do (robić), jak i make (robić) mają pozornie to samo znaczenie. Różnica polega na tym, że znaczenie czasownika do związane jest z działaniem, a znaczenie czasownika make z wytwarzaniem czegoś.


What are you doing? I’m cooking. (Co robisz? Gotuję.)
What are you making? An omelette. (Co robisz? Omlet.) 

 

Oto kilka popularnych wyrażeń z czasownikiem do:

 

do one's best – zrobić co w czyjejś mocy

do business (with sb) – prowadzić (z kimś) interesy

do the cleaning – posprzątać

do the cooking – ugotować

do a crossword – rozwiązać krzyżówkę

do damage (to sth) – wyrządzić szkody 

do the dishes – zmywać

do one's duty/job – wykonywać swoje obowiązki / swoją pracę

do an exercise – zrobić ćwiczenie

do sb a favour – wyświadczyć komuś przysługę

do sth for a living – utrzymywać się z czegoś

do (sb) harm – zaszkodzić (komuś)

do homework – zrobić zadanie domowe

do the housework – wykonywać prace domowe

do the ironing – wyprasować

do military service – odbywać służbę wojskową

do research – prowadzić badania naukowe

do the shopping – robić zakupy

do the right thing – zrobić, co należy

do time – odsiadywać wyrok

do well in sth – dobrze sobie radzić z czymś    

 

Oto kilka ciekawych wyrażeń z czasownikiem make:

 

make an appointment (with sb) – umówić się na spotkanie (z kimś)

make oneself at home – rozgościć się  

make an attempt – podjąć próbę

make the bed(s) – posłać łóżko/łóżka 

make breakfast/lunch/dinner – zrobić śniadanie/lunch/kolację

make a cake/sandwich – zrobić tort/kanapkę

make a choice/discovery – dokonać wyboru/odkrycia

make coffee/tea – zrobić kawę/herbatę

make a decision – podjąć decyzję

make no difference – nie robić różnicy

make a fire – rozpalić ogień

make it – odnieść sukces

make a list – sporządzić listę

make a mistake – popełnić błąd

make money – zarabiać pieniądze

make noise – hałasować

make notes – robić notatki

make a promise – złożyć obietnicę

make sens – mieć sens

make a speech – wygłosić mowę

make sure – upewnić się

make a wish – pomyśleć/wypowiedzieć życzenie

 

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

Words easily confused: June, July, August 2021

 

There, their czy they’re?

 

There jest przysłówkiem i odnosi się do miejsca, do lokalizacji.

Przykłady:

She warned me not to go there. (Ostrzegła mnie, żeby tam nie iść.)

I saw her walking there. (Widziałam, jak chodziła tam.)

 

There używamy także na początku zdania, aby powiedzieć, że coś jest, istnieje.

Przykłady:

There are ten apples on the table. (Jest dziesięć jabłek na stole.)

There is no more milk in the bottle. (Nie ma więcej mleka w butelce.)

 

Their to przymiotnik dzierżawczy.

Przykłady:

Their dog was very tired after a walk. (Ich pies był bardzo zmęczony po spacerze.)

What happened to their cousin? (Co się stało ich kuzynowi?)

 

They’re to forma skrócona od they are, czyli "oni są".

Przykłady: 

My parents are not home. They’re at a business party. (Moich rodziców nie ma w domu. Oni są na imprezie firmowej.)

They’re in a hotel in Warsaw. (Oni są w hotelu w Warszawie.)

 

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

Words easily confused: May, 2021

 

Kiedy używamy CLASSIC, a kiedy CLASSICAL?


Classic oznacza „klasyczny”, „typowy”, „dobrej jakości”, „tak dobry, jak to bywało w przeszłości”.

Przykład: This show is a classic example of TV made for children. (Ten program jest typowym przykładem telewizji dla dzieci.)

 

Classical  znaczy „klasyczny”, „tradycyjny”.

Przykład: Mozart is probably the best-known classical composer. (Mozart jest najprawdopodobniej najbardziej znanym klasycznym kompozytorem.)

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


 

Words easily confused: April, 2021

 

Kiedy używamy TEACH, a kiedy LEARN?

Oba słowa oznaczają "uczyć", ale:


Teach oznacza "uczyć kogoś". Najczęściej używamy go, gdy mówimy o nauczycielach, ale także, gdy jakaś sytuacja, czegoś nas nauczyła.

Przykład: My favourite teacher teaches English. (Mój ulubiony nauczyciel uczy języka angielskiego.)

Przykład: Having my car stolen really taught me a lesson, I will never leave it unlocked again. (Kradzież mojego samochodu, to była lekcja. Nigdy więcej nie zostawię go otwartego.)


Learn oznacza "uczyć się".

Przykład: I love learning foreign languages. (Uwielbiam uczyć się języków obcych.) 

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


 

Words easily confused: March, 2021

 

Kiedy używamy ARISE, a kiedy RISE?

 

Arise – powstawać (np. o problemie), być wynikiem czegoś, nadarzyć się

Przykład: I seized the opportunity as soon as it arose. (Skorzystałem z okazji, gdy się nadarzyła.)

A problem has arisen with my credit card. (Powstał problem z moją kartą kredytową.)

 

Rise – rosnąć (np. o cenach), wzbijać się, wschodzić (np. o słońcu)

Przykład: The skyscraper rises above the clouds. (Wieżowiec wyrasta ponad chmury.)

This year the prices of cars are rising very fast. (W tym roku ceny samochodów rosną bardzo szybko.)

The Sun rises early in summer. (W lecie słońce wschodzi wcześnie.)

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month? 

 

 


  

Words easily confused: February, 2021

 

Kiedy używamy TO — TWO — TOO?

 

 • TO oznacza: do, ku lub na. Jest przyimkiem. Używamy go, gdy chcemy powiedzieć, że gdzieś idziemy, wyrażamy cel lub intencję, mówimy o godzinie, określamy odległość.

  Przykłady:
  I want to go to the supermarket.
  I want him to pass me my bag.
  It is quarter to six.
  I’ve got five kilometers from work to my house.

 

 • TWO oznacza 2.

  Przykłady:
  I’ve got two brothers, Tom and Paul.
  I lost two pairs of high-heels from my mum.

 

 • TOO oznacza: też, także, zbyt (duże, małe itp.)

  Przykład: A: I love dark chocolate! B: Me too.
  These trousers are too big for me.
  She works too much.

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month? 

 

 


 

Words easily confused: January, 2021

 

Jaka jest różnica między robstealOba czasowniki znaczą „zabrać coś komuś bez jego pozwolenia”, ale:

 

 • ROB oznacza "rabować", "okradać" i skupia się na tym, kto (człowiek, instytucja lub miejsce) został okradziony.

  Przykłady:
  Our local post office was robbed early on Tuesday morning. 
  (Nasza miejska poczta została okradziona wczesnym rankiem we wtorek.)
  They robbed a bank. (Obrabowali bank.) 

   
 • STEAL oznacza "kraść" i skupia się na tym, co zostało skradzione.

  Przykłady:
  Our car was stolen from outside our house last week.
  (W ubiegłym tygodniu nasz samochód został skradziony sprzed domu.)
  She stole my money. (Ukradła moje pieniądze.)

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month? 

 

 


Words easily confused: December, 2020

 

Jaka jest różnica między it'sits?

It's – its należą do najczęściej mylonych słów. Są wymawiane tak samo, a w pisowni różni je tylko apostrof, który łatwo przeoczyć. 


It’s jest skrótem od it is lub it has

It's = It + is LUB It's = It + has

 

Przykłady:

It’s (It is) about time to go for a walk.

It’s (It has) been the best day ever.

 

 

Its to przymiotnik dzierżawczy (jego, jej, swój itd.). Używamy go w odniesieniu do dziecka, zwierzęcia, przedmiotu, zjawiska, gdy chcemy się powiedzieć, że coś do kogoś/czegoś należy lub do kogoś/czegoś się odnosi.

 

Przykłady:

She has a dog. Its name is Rambo.

Their hotel has its own restaurant.

My sister’s baby smiled and its smile lit up the whole room.

A leopard can't change its spots.

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month? 

 

 


Words easily confused: September, 2020

 

Jaka jest różnica między aloudallowed?

 

Aloud oznacza to samo, co out loud, czyli „na głos”, „głośno”.

Przykłady: Please, repeat the words aloud after me.

 

Allowed znaczy „dozwolony”, "mający pozwolenie".
Przykład: You’re not allowed to enter the property.

 

 

Jaka jest różnica między allusionillusion?


Allusion znaczy „aluzja”, „napomknienie”, "wzmianka", „przytyk”.

Przykłady:
People always make an allusion to my height.
In the latest James Cameron movie there was an allusion to his previous productions.

 

Illusion to „złudzenie”, „iluzja”, „magiczna sztuczka”.
Przykład: I thought I saw an oasis but it was just an illusion.

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month? 

 


Words easily confused: May, 2020

 

Jaka jest różnica między number of, amount ofquantity of?


Number of, czyli „liczba”, używamy przed rzeczownikami policzalnymi, np. liczba krzeseł, liczba ludzi.

Przykład: A great number of students came to visit their teacher when she was sick.

 

Amount of, czyli „ilość”, używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np. ilość pieniędzy, ilość soli. 

Przykład: We’ll need a huge amount of water to fill the pool to the brim.

 

Wyrażenie quantity of jest bardziej formalne niż number of i amount of. Możemy je stosować zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi. Wyrażenie quantity of często poprzedza się przymiotnikami, takimi jak: huge, big, small, large. 

Przykłady:

The police found a huge quantity of drugs in the boot of Keith’s car. 

To bake this cake, only a small quantity of sugar is needed.

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month? 

 


Words easily confused: April, 2020

 

Jaka jest różnica między peak, peekpick?

 

Peak jako rzeczownik oznacza „szczyt" (np. góry; np. możliwości), „maksimum”.

Przykłady:

The view from the peak of the mountain was stunning.
Come on, Bran, it’s not the peak of your abilities. I know you can do better!

Peak jako przymiotnik znaczy „szczytowy”, „maksymalny”.

Przykład: The peak temperature maintained for an hour until it dipped at 4 pm.

 

Peek jako rzeczownik oznacza „zerknięcie”, „rzut okiem”.

Przykład: I took a peek at the newspaper and I saw my ex-teacher on the front page.

Peek jako czasownik znaczy „zerknąć”, „rzucić okiem”.

Przykład: Would you be so kind to peek on my homework? I need to make sure I haven’t made any mistakes.

 

Pick jako rzeczownik oznacza „wybór”.

Przykład: At the end of the day, I chose the pink dress but it wasn’t an easy pick.

Pick jako czasownik znaczy „zrywać" (np. kwiaty), „wybierać”.

Przykłady:

Ezra is picking apples in the garden at the moment.

“It’s time to pick teams“, our coach said to us. 

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month? 

 


 

learningclub.egis.com.pl

 

Words easily confused: March, 2020

 

Jaka jest różnica między czasownikami talkspeak, tell i say?

 

Czasowniki talkspeak mają podobne znaczenie – oba możemy przetłumaczyć jako „rozmawiać”. Nie ma pomiędzy nimi wielkiej różnicy i często można ich używać zamiennie. Należy jednak pamiętać, że czasownik talk jest mniej formalny, a zatem powinno się go używać w mowie potocznej, a w oficjalnych sytuacjach raczej powinniśmy użyć czasownika speak.

Przykłady:

Can I talk to you for a minute, Sandra?
Could I speak to you, Sir?

 

Speak odnosi się też do umiejętności porozumiewania się w danym języku, a także do rozmów telefonicznych.

Przykłady:

Jon is so smart! I can’t believe he can speak eight languages!
Hello, Mrs. Jones! Could I speak to Camilla? (rozmowa telefoniczna)

 

Czasowniki tellsay znaczą „powiedzieć”.


Po czasowniku tell zawsze wymieniamy osobę, która jest adresatem wypowiedzi (podajemy imię lub używamy zaimka osobowego w funkcji dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them). Czasownika tell używa się także w znaczeniu "kazać".  

Przykład: The ticket inspector told me to get off the bus. 

 

Po czasowniku say odbiorca przekazywanej informacji nie musi być (i zazwyczaj nie jest) uwzględniony w zdaniu.

Przykład: Laura said (that) there were eight women in the room.

Jeżeli jednak chcemy go uwzględnić, po czasowniku say należy postawić przyimek to. 

Przykład: These were the very first words Larry said to me.

 

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

learningclub.egis.com.pl

Words easily confused: February, 2020

 

Jaka jest różnica między cite, sightsite?

 

Cite oznacza:

 • „cytować”, „przytaczać”. = I always cite Shakespeare when I don’t know what to say.
 • „pozwać”. = Claire cited me with embezzlement.


Sight oznacza:

 • „wzrok” = I have to make an appointment with the eye doctor. My eyesight got worse.
 • „widok” = The sight from my hotel room was absolutely amazing!
 • jako czasownik: „dostrzegać” = I sighted Victor on the other side of the road and I shouted but he didn’t hear me.

 

Site oznacza:

 • „miejsce”, "lokalizacja" = A site for the new hospital must be chosen this month.
 • „teren” (np. budowy) = Entering the building site is strictly forbidden.
 • „strona internetowa” = There are too many pop-ups on this web site.

 

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


learningclub.egis.com.pl

 

Words easily confused: January, 2020

 

Jaka jest różnica między czasownikami hearlisten?

Oba czasowniki mają dość podobne znaczenie, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Rożnicę dobrze oddają polskie odpowiedniki: hear = słyszeć, listen = słuchać.

 

HEAR

Czasownika hear używamy wtedy, gdy mówimy o dźwięku, który słyszymy mimowolnie, czy tego chcemy, czy nie.

She heard the cat meowing outside. = Słyszała kota miauczącego na zewnątrz.

 

Z hear często używamy czasownika modalnego can.

Can you hear me? = Czy mnie słyszysz?

I can't hear anything. = Niczego nie słyszę.

I couldn’t hear what he said because of the traffic noise. = Z powodu ulicznego zgiełku nie słyszałem, co powiedział.

 

Czasownik hear ma także inne znaczenia:

 • hear from sb = dostać wiadomość od kogoś
  Have you heard from Paul recently?

 • hear about sb/sth = usłyszeć (wiadomość) o kimś/czymś, dowiedzieć się czegoś o kimś/czymś
  A: Have you heard about Helen?
  B: No, I haven't.
  A: She's getting married tomorrow!

 • hear of sb/sth = słyszeć (wiedzieć) o istnieniu kogoś/czegoś
  A: Have you heard of Jan Szczepanik?
  B: No. I've never heard of him. Who is he?
  A: He is the man who invented the bulletproof vest.

 

LISTEN

Czasownika listen używamy, gdy świadomie i celowo skupiamy uwagę, aby coś usłyszeć, czegoś wysłuchać.

I listened outside the window, but I couldn't hear what they were saying inside.

Listen carefully beacuse I am not going to repeat myself.

 

Uwaga: Jeżeli po czasowniku listen występuje rzeczownik, należy po listen postawić przyimek to.

I usually listen to podcasts while commuting.

 

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


learningclub.egis.com.pl

 

Words easily confused: December, 2019

 

Czym różnią się czasowniki borrowlend?

 

Zarówno czasownik borrow, jak i lend, tłumaczy się na język polski jako „pożyczyć”. W języku angielskim jest jednak pomiędzy nimi spora różnica.

 

Borrow znaczy pożyczyć coś, co należy do kogoś innego.

Lend znacza pożyczyć komuś coś, co należy do ciebie.

 

Uwaga: Należy pamiętać, że lend jest czasownikiem nieregularnym i w czasie przeszłym przyjmuje formę lent.

 

Przykłady:

Can I borrow your laptop?

Would you be so kind to lend me some money?

 

Porównaj:

Do you like my dress? I borrowed it from Julia.

Do you like my dress? Julia lent it to me.

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


Words easily confused: November, 2019

Jaka jest różnica między quietquite oraz między peacepiece?Quiet jako przymiotnik oznacza „cichy”, „spokojny”, „małomówny”.
Przykład: Monica, say something. You’ve been very quiet all day.

Natomiast quiet jako rzeczownik oznacza „cisza”, „milczenie”, „spokój”.
Przykład: I like sitting in the quiet of my garden.

Quite to przysłówek i oznacza „całkiem”, „dość”, „zupełnie”.
Przykład: I met Josh yesterday and it turned out he’s not as bad as you described him. He’s quite nice, actually.


Peace to rzeczownik, który oznacza „pokój (brak wojny)”, „spokój”.
Przykład: My grandparents’ wooden cottage reminds me of peace and quiet.

Rzeczownik piece oznacza „część”, „kawałek”, „egzemplarz”. Może być również rozumiany jako „kawałek (utwór muzyczny)”.
Przykład: Would you like a piece of cake, Robert? I’ve baked your favourite cheescake.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


Words easily confused: October, 2019

Jaka jest różnica między thanthen oraz między planeplain?Then – „następnie”, „wtedy”, „potem”
Przykład: I’ll finish washing the dishes and then we’ll go to get some ice cream.

Than – „od”, „niż” (w porównaniach)
Przykład: Your garden is much bigger than mine.


Przymiotnik plane oznacza „płaski”, „równy”
Przykład: Ben is so clumsy! Yesterday he fell on a plane surface.

Przymiotnik plain oznacza: „zwykły”, „prosty”, „oczywisty”, „gładki (bez żadnego wzoru)”.
Przykład: I’m sure they will hire you! Signing a contract is a plain formality.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


Words easily confused: September, 2019

Pary słów affecteffect oraz acceptexcept są często mylone ze względu na podobną pisownię i wymowę.

 

Affect jest czasownikiem i oznacza „oddziaływać”, „wpływać”.
Przykład: Eating too much sweets can badly affect your teeth.

Effect jest rzeczownikiem i oznacza „efekt”, „skutek”.
Przykład: The conversation with the headteacher had no effect on your child’s behaviour.


Accept to czasownik, który oznacza „przyjmować”, „akceptować”.
Przykład: Are you going to accept Henry’s invitation to the party?

Except może występować jako czasownik, spójnik lub przyimek:

 • czasownik – „wykluczyć”, „wyłączyć”
      Przykład: My younger brother George was sad when we excepted him from the game.

 • spójnik – „tylko”, „tylko że”
      Przykład: I’d love to go, except my parents won’t let me.

 • przyimek – „z wyjątkiem”, „oprócz”
      Przykład: Everyone attended the lecture except me. I would have come but I was sick.


Uwaga: na początku zdania używamy except for.
Przykład: Except for uncle Thomas, every member of my family visited me in hospital.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


Words easily confused: 22nd May, 2019 – 28th May, 2019

 

Jaka jest różnica między lonelyalone oraz między delivertransport?

 

Lonely oznacza “samotny, czujący się samotnie” (o osobie) lub “odludny” (o miejscu).
Przykład: He felt so lonely after he moved to the new city that he used to call me every day.

 

Alone oznacza:

 1. "sam", "w pojedynkę", "bez towarzystwa", "bez pomocy innych"
  Przykład: My daughter is so talented. She built this model aircraft alone!
  Przykład: I don't like spending weekends alone. I prefer going out.
 2. "jedynie", "tylko"
  Przykład: I eat non-dairy products alone.

 

Deliver oznacza:

 1. "dostarczyć", "doręczyć"
  Przykład: I'm afraid some letters had been delivered to a wrong person.
 2. "dotrzymać słowa, obietnicy"
  Przykład: He is a trustworthy person. He always delivers what he promises.
 3. "wygłaszać” (np. mowę), "ogłaszać" (np. werdykt)
  Przykład: He delivered a speech on feminism.
 4. "urodzić"
  Przykład: She delivered her baby without any complications.

 

Transport oznacza:

 1. "transportować", "przesyłać"
  Przykład: Your task is to transport those plants to the customer.
 2. "deportować", "zesłać"
  Przykład: He was transported to Syberia during World War II.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 

 


Words easily confused: 15th May, 2019 – 21st May, 2019

 

Jaka jest różnica pomiędzy reasoncause oraz thinkbelieve?

 

Reason to “powód, przyczyna”, ale szczególnie w sensie “podstawy (do zrobienia czegoś)", "uzasadnienia (czegoś)”. Inne znaczenia tego słowa to “rozum, rozsądek”.

Przykład: He had no reason to worry.

Cause to również “powód, przyczyna”, ale tego słowa używamy, gdy mamy na myśli osobę, rzecz lub wydarzenie, za sprawą których coś się dzieje.
Cause oznacza także “sprawę, cel” oraz “podstawę, przyczynę oskarżenia (w sądzie)”.

Przykład: What was the cause of the fire?

 

Czasowników believethink w znaczeniu "przypuszczać, uważać, sądzić" możemy używać wymiennie w sytuacji, gdy mówimy o czymś, czego się spodziewamy lub czego oczekujemy, albo gdy wyrażamy opinię.

Przykład: I believe/think she lives in New York.

Jednak w pewnych kontekstach nie mogą być używane wymiennie.

Believe użyjemy w znaczeniu "wierzyć":

 • wierzyć, że coś jest prawdą → Do you believe what she said?
 • wierzyć w Boga → I believe in God.
 • wierzyć w jakąś ideę, wartość → I believe in honesty.
 • wierzyć w kogoś, w czyjś potencjał → I believe in you, Sally.

Think użyjemy w następujących znaczeniach:

 • sądzić (coś na jakiś temat, coś o jakiejś sprawie) → What do you think of it, John?
 • myśleć, pomyśleć → Think of it this way.
 • zastanawiać się → He's thinking what to do.
 • rozważać → They are thinking of buying a new house.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Words easily confused: 8th May, 2019 – 14th May, 2019

 

Kiedy używamy rzeczowników travel, journey i trip?

 

Travel oznacza "podróż". Tego słówka używamy do opisania czynności przemieszczania się z jednego punktu do drugiego; do opisywania podróżowania w ogólnym tego słowa znaczeniu. Należy pamiętać, że travel jest rzeczownikiem niepoliczalnym, a więc nie poprzedzamy go przedimkiem (a/the).

Przykład: Sea travel gives me nausea.

 

Journey ma podobne znaczenie jak travel, ale jest rzeczownikiem policzalnym, którego używamy, mówiąc o konkretnej podróży, często długiej i wyczerpującej.

Przykład: The journey was so long; it took 16 hours to get to China.

 

Trip znaczy „krótka wycieczka” lub „wyprawa”.

take a trip/go on a trip - pojechać na wycieczkę

Przykład: Why don't we take a trip to Kraków this weekend?

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Words easily confused: 1st May, 2019 – 7th May, 2019

 

Jaka jest różnica między see, look (at)watch?

 

See

Czasownik see oznacza "widzieć", "zobaczyć" i stosujemy go, gdy ktoś (lub coś) znajdzie się w naszym polu widzenia, ale nie koncentrujemy na nim uwagi.


Look (at)

Czasownik look (at) oznacza "patrzeć", "przyglądać się" i stosujemy go, gdy skupiamy na kimś (lub na czymś) wzrok.


Watch

Czasownik watch oznacza "oglądać" i stosujemy go, gdy to, na co patrzymy porusza się, lub gdy obserwowane przez nas otoczenie ulega zmianie.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week? *

 

 * Na podst.: Jenny Dooley, New Enterprise B1

 


 

Words easily confused: 24th April, 2019 – 30th April, 2019

 

Jaka jest różnica pomiędzy clothclothes?

 

W języku angielskim istnieją słowa, które zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, czy używamy ich w liczbie pojedynczej, czy mnogiej. Przykładowo, wyraz cloth oznacza „ścierka” lub „tkanina, materiał”. W liczbie mnogiej natomiast, clothes oznacza już nie tylko „kilka ścierek” lub „większą ilość tkanin”, ale także “ubrania”.

 

Oto kilka wyrazów oraz ich znaczeń, które warto zapamiętać, aby ich ze sobą nie mylić:

glass – szkło, szklanka
glasses – szkła, szklanki, ale także: okulary

 

minute – minuta
minutes – minuty, ale także: protokół, sprawozdanie

 

custom – zwyczaj, tradycja, nawyk
customs – zwyczaje, tradycje, nawyki, ale także: odprawa celna

 

work – praca, dzieło sztuki
works – prace, dzieła sztuki, ale też: fabryka, zakład przemysłowy, mechanizm

 

damage – uszkodzenie, zniszczenie, szkoda
damages – odszkodowanie

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Words easily confused: 17th April, 2019 – 23rd April, 2019

 

Jaka jest różnica pomiędzy advice i advise?

 

Advice jest rzeczownikiem i oznacza "rada".

Przykład: I do not know what to do. Could you give me some advice, please?

 

Uwaga: Rzeczownik advice jest niepoliczalny, a zatem występuje wyłącznie w liczbie pojedynczej! Nie jest też poprzedzany rodzajnikami a(n)/the.

Przykład: My sister usually gives really bad advice. (nie advices)

 

Advise to czasownik i oznacza "radzić".

Przykład: Jonathan always advises me what to wear on a given day. He certainly has a good taste!

 

Przydatne zwroty:

 • follow somebody's advice - posłuchać czyjejś rady
 • give somebody (a piece of) advice - udzielić komuś rady

 

Pisownia wyrazów advice i advise różni się zaledwie jedną literą, dlatego zapamiętanie, które z tych słów jest rzeczownikiem, a które czasownikiem, może stanowić niemałe wyzwanie nawet dla uczniów na zaawansowanym poziomie. Dobrym sposobem jest utrwalenie sobie w pamięci, że adviSe to czaSownik.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

 

Words easily confused: 9th April, 2019 – 16th April, 2019

 

Kiedy używamy famous, a kiedy popular?

Famous używamy, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś lub coś jest sławny/-e, znany/-e.

Przykład: He is a famous actor.

Popular używamy, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś lub coś jest popularny/-e, lubiany/-e. Jeśli słowa "popular" używamy w odniesieniu do jakiegoś miejsca, znaczy to, że jest ono odwiedzane przez wiele osób.

Przykład: It is a very popular restaurant and many people go there to eat.

 

Uwaga: Jeśli ktoś lub coś jest famous, niekoniecznie znaczy to, że jest lubiany(-e)!

 

Wybór pomiędzy famouspopular często ułatwiają nam przyimki, z którymi te słowa występują.

 • famous: for He is famous for his song.
 • popular: with, among This song is popular among/with teenagers.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności